CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO & TÓM TẮT BÁO CÁO

Quý đại biểu vui lòng xem:

  • Thông tin chi tiết của riêng Chương trình Hội thảo tại ĐÂY (ngày cập nhật: 14/08/2022)
  • Toàn bộ file Chương trình Hội thảo và Tóm tắt báo cáo tại ĐÂY (ngày cập nhật: 16/08/2022)