Các ngành đào tạo

Quản trị và phân tích dữ liệu

Mã ngành: 7440112

Chỉ tiêu tuyển sinh: 30
Tổ hợp xét tuyển:
Toán, Vật lý, Hóa học (A00)
Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)
Toán, Hóa học, Tiếng Anh (D07)
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)
Xét tuyển Học bạ.

Quản trị và phân tích dữ liệu

Mã ngành: 7440112

Chỉ tiêu tuyển sinh: 30
Tổ hợp xét tuyển:
Toán, Vật lý, Hóa học (A00)
Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)
Xét tuyển Học bạ.