BAN TỔ CHỨC

PGS.TS. Võ Thanh Tùng (Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế, Trưởng Ban), GS.TSKH. Vũ Ngọc Phát (Viện Toán học, Đồng Trưởng Ban), TS. Lê Anh Tuấn (Trưởng khoa Toán, ĐH Khoa học, ĐH Huế, Ủy viên trực), TS. Bùi Quang Vũ (Q. Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế, Ủy viên), PGS.TS. Nguyễn Trường Thọ (Trưởng phòng KHCN & HTQT, ĐH Khoa học, ĐH Huế, Ủy viên), PGS.TS. Phan Nhật Tĩnh (ĐH Khoa học, ĐH Huế, Ủy viên), TS. Nguyễn Huyền Mười (Viện Toán học, Ủy viên)

BAN TỔ CHỨC ĐỊA PHƯƠNG

PGS.TS. Võ Thanh Tùng (Hiệu trưởng, Trưởng ban), TS. Phan Tuấn Anh (Phó Hiệu trưởng, Phó Trưởng ban), TS. Lê Anh Tuấn (Trưởng Khoa Toán, Ủy viên trực), PGS.TS. Nguyễn Trường Thọ (Trưởng Phòng KHCN – HTQT, Ủy viên), TS. Bùi Quang Vũ (Q. Chủ tịch Hội đồng Trường, Ủy viên), ThS. Nguyễn Thanh Bình (Trưởng Phòng KHTC – CSVC, Ủy viên), TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền (Phụ trách Phòng TC – HC, Ủy viên), TS. Trần Thị Phương An (Phó Trưởng Phòng KHCN – HTQT, Ủy viên), CN. Nguyễn Thị Thúy Hằng (Kế toán Trưởng, Ủy viên), TS. Bùi Văn Chiến (Giảng viên Khoa Toán, Ủy viên)

TỔ THƯ KÝ

TS. Phạm Lệ Mỹ (Giảng viên Khoa Toán, Tổ trưởng), ThS. Nguyễn Duy Ái Nhân (Giảng viên Khoa Toán, Ủy viên), CN. Trần Thị Kim Liễu (Chuyên viên Khoa Toán, Ủy viên), CN. Nguyễn Thị Vui (Chuyên viên Khoa Toán, Ủy viên), CN. Trần Thị Mai Thi (Chuyên viên Phòng KHCN – HTQT, Ủy viên)